Zásady zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Mgr. Zuzana Vanysacker, IČ 06754201, se sídlem Mánesova 9, Ostrava (dále jen: "správce").
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Mánesova 9, Ostrava
  email: zuzanavan.y@gmail.com
  telefon: +420 775 380 422
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
 • pro účely kontaktu zpracovává jméno a příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo,
 • pro účely záznamy z poradenství při kojení (osobního i virtuálního) zpracovává jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo, zaslané fotografie či videa, emailové zprávy, zprávy z aplikací Facebook Messenger, WhatsApp či jiných určených ke komunikaci, jméno dítěte),
 • pro účel účetních dokladů zpracovává jméno, příjmení, adresu,
 • pro účely zveřejnění referencí na webových stránkách správce zpracovává osobní údaje, které dotčená osoba sama poskytne, obvykle jméno, příjmení, město, kontaktní údaje, reference k poradenství při kojení,
 • pro účely informovaného souhlasu zpracovává osobní údaje poskytnuté dotčenou osobou,
 • pro účely přihlašování na podpůrnou skupinu kojících matek nebo předporodní kurz přípravy na kojení zpracovává jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo, adresu,
 • správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
  - splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání služeb na základě smlouvy.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte: 
  - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
  - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  - právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, 
  - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 
  - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 
  - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, 
  - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze správce.


VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním zprávy z internetového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2020..